همیشه لازم نیست برای قطعه ای بازار رو زیرپا بگذارین.گاهی قطعات خودرو ها به جای هم نصب و استفاده میشن !
تیغه برفپاکن شیشه عقب
بوق
خار رودری
آبپاش شیشه سانگ یانگ اکتیون
تیغه برفپاکن شیشه عقب
بوق
خار رودری
آبپاش شیشه سانگ یانگ اکتیون